logo CSB Scoala Europeana

RESURSE UMANE ŞI MATERIALE

ORGANIGRAMA 2020-2021 aici

RESURSE UMANE


Personalul şcolii este format din 70 cadre didactice şi 16 de persoane în aparatul  administrativ.

Personalul didactic este permanent preocupat de perfecţionare, parcurgând în paralel cu obţinerea gradelor didactice şi stagii de formare continuă în specialitate şi metodicã.
Distribuţia pe grade didactice este prezentatã mai jos: 

GRADUL DIDACTIC

NUMĂR DE CADRE DIDACTICE

PROCENTE

DOCTORAT

2

3%

I

26

37%

II

7

10%

DEFINITIVAT

14

20%

DEBUTANT

21

30%

TOTAL CADRE DIDACTICE

70

100%

În anul școlar 2012-2013 sunt înscriși 1225 de elevi, care învață în 43 de clase după cum urmează:
Învățământ de zi:

 • 16 clase cu 348 elevi pentru profilul Resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea: tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere
 • 4 clase cu 102 elevi pentru profilul Resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea: tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
 • 4 clase cu 106 elevi pentru profilul Servicii, specializarea: tehnician în activităţi economice
 • 2 clase cu  54 elevi pentru profilul Servicii, specializarea: tehnician în turism
 • 1 clasă cu 21 elevi  pentru profilul Servicii, specializarea: tehnician în administraţie
 • 2 clase cu 46 elevi pentru profilul Servicii, specializarea: technician în hotelărie
 • 1 clasă cu 25 elevi  pentru profilul Servicii, specializarea: tehnician în gastronomie
 • 2 clase cu 43 elevi pentru profilul Umanist, specializarea: filologie

Învăţământ profesional:

 • 1 clasă cu 21 elevi pentru pentru profilul silvicultura, specializarea: pădurar
 • 1 clasă cu 19 elevi pentru pentru profilul turism și alimentație, specializarea: ospătar
 • 1 clasă cu 12 elevi pentru pentru profilul mecanică, specializarea: mecanic auto

Învățământ seral:

 • 5 clase cu 215 elevi pentru profilul Resurse naturale şi protecţia mediului, specializarea: tehnician în silvicultură şi exploatări forestiere

Învățământ frecvență redusă:

 • 1 clasă cu 14 elevi pentru profilul umanist, specializarea: filologie

Învățământ postliceal:
      -   6 clase cu 199 de elevi pentru Profilul Silvicultură, specializarea: Tehnician silvic

RESURSE MATERIALE

.

În administrarea şcolii există următoarele clădiri: 2 corpuri  clădire  şcoală,2 corpuri clădire cămine, dintre care unul care oferă spaţii de cazare şi celălalt dezafectat, sală de sport, cantină, cabinet medical.
             Spaţiile destinate procesului de învăţământ sunt următoarele:

 • 13 săli de clasă
 • 3 laboratoare : 1fizică, 1 chimie,1 biologie
 • 17 cabinete: 2 informatică, 1 vânătoare, 1 dendrologie, 1 dendrometrie, 1 protecţia pădurilor, 1 salmonicultură, 1 meteorologie şi climatologie, 1 ecologie forestieră, 1 legislaţie silvică, 1 explotarea pădurilor, 1 silvicultură, 1 topografie, 1 produsele pădurii, 1 igiena şi protecţia muncii, 1 geografie, 1 limbi moderne.
      
        Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la Internet 24 ore pe zi.  Şcoala dispune de 1 cont de  e-mail (csilvic@yahoo.com ). MECTS a implementat  Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), care prin programul AEL oferă posibilitatea de susţinere a activităţilor de predare – învăţare moderne şi gestionarea bazelor de date.

.